Contact

Adresa:
Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor,
                nr. 9-11, ap. 1
Telefon: 0722 809 962 - Stolnean Marius 
               0740 344 950 - Stolnean Oana 
                

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni-Joi: 08:00 – 16:00
Vineri:     08:00 – 14:00 Parlamentul României

  Lege nr. 188/2000

din 01/11/2000
 privind executorii judecatoresti

  Text actualizat, avându-se în vedere urmatoarele acte:
- O.U.G. nr. 18/2001
- O.U.G. nr. 64/2001
- O.G. nr. 7/2001
- Legea nr. 540/2001
- Legea nr. 493/2002
- O.U.G. nr. 190/2005

    Parlamentul României adopta prezenta lege. 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

    Art. 1. - (1) Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel.

   (2) Executorii judecatoresti îndeplinesc si alte atributii date prin lege în competenta lor.

    Art. 2. - (1) Executorii judecatoresti sunt învestiti sa îndeplineasca un serviciu de interes public.

   (2) Actul îndeplinit de executorul judecatoresc, în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de înregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

 
   Art. 3. - (1) La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

   (2) Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

    Art. 4. - Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

    Art. 5. - Activitatea executorilor judecatoresti se înfaptuieste în conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

    Art. 6. - Executorii judecatoresti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în competenta lor decât în cazurile si în conditiile prevazute de lege.

  

   CAPITOLUL II
  Competenta executorilor judecatoresti

   Art. 7. - Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

   a) punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

   b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

   c) comunicarea actelor de procedura;

   d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

   e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

   f) constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

   g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

   h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

   i) orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lui.

 

   Art. 8. - (1) Executorii judecatoresti îsi îndeplinesc atributiile în circumscriptia judecatoriei pe lânga care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.

   (2) Competenta teritoriala a birourilor de executori judecatoresti cu sediul în municipiul Bucuresti se întinde pe tot cuprinsul municipiului.

   (3) În cazul în care în circumscriptia unei judecatorii nu exista nici un executor judecatoresc sau exista doar unul, Camera executorilor judecatoresti poate delega executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii, situata în circumscriptia aceleiasi curti de apel, pentru a îndeplini atributiile prevazute la art. 7.

 

   Art. 9. - (1) În cazul prevazut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca executarea.

   (2) În cazul urmaririi silite a bunurilor este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala sunt situate sau se afla acestea. Daca bunurile urmaribile se afla în circumscriptiile mai multor judecatorii, competenta apartine oricaruia dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe lânga acestea.

   (3) În cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile în privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri.

   (4) În cazul prevazut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se va face constatarea.

   (5) În celelalte cazuri prevazute la art. 7 este competent orice executor judecatoresc învestit de partea interesata.

   

   Art. 10. - (1) Executorii judecatoresti pot fi recuzati în cazul în care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6*), 8 si 9 din Codul de procedura civila.

   (2) Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine.

   (3) Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pâna la încheierea executarii silite. Încheierea instantei prin care s-a încuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a încuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac.

   (4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

   (5) Încheierea prin care s-a hotarât recuzarea va arata în ce masura actele îndeplinite de executorul judecatoresc recuzat vor fi pastrate.

 

   Art. 11. - (1) Conflictele de competenta între birourile executorilor judecatoresti situate în aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate.

   (2) Când conflictul intervine între birouri de executori judecatoresti situate în circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei în a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintâi sesizat.

   (3) Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere.

   (4) Instanta se pronunta în toate cazurile, motivat, prin încheiere irevocabila.

  

   CAPITOLUL III
  Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

   SECTIUNEA 1
  Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatoresti

    Art. 12. - (1) Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara în cadrul unui birou în care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

   (2) Prin asocierea în cadrul unei societati civile profesionale executorul judecatoresc nu îsi pierde dreptul la biroul individual.

   (3) Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului.

 

   Art. 13. - (1) Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, întocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si încetarea functiei de executor judecatoresc.

   (2) Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual sau ori de câte ori este necesar de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, în functie de cerintele locale determinate de întinderea teritoriului, de numarul locuitorilor precum si de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea în vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de capacitate.

 

   Art. 14. - În circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta teritoriala se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

 

   Art. 15. - Executor judecatoresc poate fi persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

   a) are numai cetatenia româna si domiciliul în România;

   b) are capacitatea deplina de exercitiu;

   c) este licentiata în drept;

   d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;

   e) cunoaste limba româna;

   f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

   g) a îndeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de capacitate sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 4 ani functia de judecator.

 

   Art. 16. - (1) Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, în baza cererii celui interesat si dupa verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.

   (2) Tabloul executorilor judecatoresti se întocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti.

 

   Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la numirea sa în functie executorul judecatoresc este obligat sa îsi înregistreze biroul la curtea de apel în a carei circumscriptie îsi are sediul biroul sau. Pentru înregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura.

   (2) Ministrul justitiei poate, în cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.

   (3) Neîndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage de drept revocarea din functie a executorului judecatoresc.

 

   Art. 18. - (1) Dupa numirea în functie executorul judecatoresc va depune juramântul în fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora.

   (2) Juramântul are urmatorul continut:

    "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi îndeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

   (3) Referirea la divinitate din formula juramântului se schimba potrivit credintei religioase a executorului judecatoresc. Executorul judecatoresc fara confesiune va depune juramântul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare.

   (4) La depunerea juramântului se încheie un proces-verbal în doua exemplare, semnate de persoanele mentionate la alin. (1) si de cel interesat. Un exemplar al procesului-verbal se pastreaza la grefa curtii de apel si celalalt exemplar se înmâneaza executorului judecatoresc respectiv.

   (5) Executorii judecatoresti intra în exercitiul functiunii numai dupa depunerea juramântului.

 

   Art. 19. - Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care:

   a) îndeplineste conditiile cerute la art. 15 lit. a) - f);

   b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;

   c) se afla în perioada de stagiu, pâna la promovarea examenului de capacitate;

   d) este angajat într-un birou de executor judecatoresc.

   Art. 191. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecatoresc se organizeaza anual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei.

    (2) Data si locul de desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

    (3) La desfasurarea examenului prevazut la alin. (1), reprezentantii organizatiilor neguvernamentale participa, la solicitarea lor, cu statut de observator.

 

   Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecatoresc si examenul de capacitate se vor desfasura în fata unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din învatamântul superior de specialitate.

    (2) Conditiile de desfasurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

 

   Art. 21. - (1) Executorul judecatoresc este obligat sa încheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia.

   (2) Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa îndeplineasca atributiile prevazute la art. 7 lit. a)-e).

   (3) Verificarea formarii profesionale si a conditiilor de încheiere a contractului individual de munca al executorului judecatoresc stagiar este în sarcina Camerei executorilor judecatoresti si se stabileste prin Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

 

   Art. 22. - (1) Calitatea de executor judecatoresc înceteaza:

   a) la cerere;

   b) prin pensionare sau în cazul constatarii incapacitatii de munca, în conditiile legii;

   c) prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, în conditiile legii, într-un alt birou, în termen de 6 luni;

   d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, în conditiile prezentei legi;

   e) în cazul condamnarii definitive la o pedeapsa privativa de libertate pentru savârsirea unei infractiuni;

   f) în cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale;

   g) în cazul în care executorul judecatoresc nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

   (2) Încetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.

 

   Art. 23. - Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda:

   a) în situatiile prevazute la art. 46 lit. d) si la art. 47 alin. (1);

   b) în cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 40, precum si în cazul interdictiilor prevazute de lege;

   c) în caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pâna la achitarea lor integrala;

   d) în caz de incapacitate temporara de munca;

   e) la cererea executorului judecatoresc, pentru motive întemeiate.

 

   Art. 24. - (1) În cazurile prevazute la art. 23 lit. a), b) si c) suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

   (2) În cazul prevazut la art. 23 lit. d) executorul judecatoresc are obligatia de a informa de îndata Camera executorilor judecatoresti din care face parte, care va solicita ministrului justitiei sa ia act de aceasta împrejurare.

   (3) În cazul prevazut la art. 23 lit. e) suspendarea se aproba de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

   (4) Suspendarea înceteaza daca au disparut împrejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile în mod corespunzator.

 

 

   SECTIUNEA a 2-a
  Camera executorilor judecatoresti

    Art. 25. - (1) În circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza câte o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica.

   (2) Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

 

   Art. 26. - (1) Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri.

   (2) Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti.

   (3) Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti în raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala.

   (4) Colegiul director are un secretar salarizat si personal auxiliar, în numarul si structura stabilite de adunarea generala.

 

   Art. 27. - Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti are urmatoarele atributii principale:

   a) rezolva plângerile partilor împotriva executorilor judecatoresti si executorilor judecatoresti stagiari, luând masurile corespunzatoare, pe care le aduce la cunostinta Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

   b) deleaga, în cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata de cel mult 6 luni, un executor judecatoresc, pentru a asigura functionarea unui alt birou de executor judecatoresc, cu încunostiintarea presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si a presedintelui judecatoriei în a carei circumscriptie urmeaza sa îsi exercite atributiile; delegarea nu poate fi repetata decât dupa un an, în afara cazului în care executorul judecatoresc delegat îsi da acordul;

   c) informeaza Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti în legatura cu activitatea birourilor executorilor judecatoresti, asupra necesarului de executori judecatoresti si executori judecatoresti stagiari si face recomandari cu privire la persoanele care urmeaza sa fie propuse de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti pentru numirea lor în functia de executor judecatoresc de catre ministrul justitiei;

   d) întocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a executorilor judecatoresti;

   e) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei executorilor judecatoresti si a contributiei membrilor sai;

   f) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul executorilor judecatoresti si asigura difuzarea acestuia;

   g) îndeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia si de Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

 

 

   SECTIUNEA a 3-a
  Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

    Art. 28. - (1) Executorii judecatoresti din România se constituie în Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16.

   (2) Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.

   (3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

   (4) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se întruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

 

   Art. 29. - (1) Convocarea Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se face în termen de 7 zile de la data hotarârii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si se va tine în termen de cel putin o luna si de cel mult doua luni de la data convocarii. Camerele executorilor judecatoresti vor fi înstiintate în scris si prin publicarea într-un ziar central. Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul lor si la instantele judecatoresti din circumscriptia în care functioneaza.

   (2) Camerele executorilor judecatoresti sunt obligate sa îsi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile înainte de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

   (3) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit în prezenta a doua treimi din numarul membrilor si adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

   (4) În cazul în care nu se realizeaza cvorumul cerut la alin. (3) se face o noua convocare a Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti în aceleasi conditii, peste cel mult o luna. La aceasta convocare Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este legal constituit prin prezenta majoritatii delegatilor. Daca nici atunci nu se realizeaza cvorumul legal, Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se amâna din nou si va fi reconvocat de fiecare data pâna la realizarea cvorumului prevazut în prezentul alineat.

 

   Art. 30. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numarul membrilor Camerelor executorilor judecatoresti sau la cererea majoritatii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecatoresti.

   (2) Convocarea congresului extraordinar se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 29 alin. (4).

   (3) Congresul extraordinar se va tine în cel mult 30 de zile de la data convocarii.

 

   Art. 31. - (1) Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:

   a) adopta Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si pe cel al Casei de asigurari;

   b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si alte organe stabilite prin statut;

   c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere ale Casei de asigurari;

   d) alege si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, fiecare Camera a executorilor judecatoresti având dreptul la câte un reprezentant;

   e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;

   f) aproba bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Casei de asigurari;

   g) îndeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

   (2) Hotarârile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

 

   Art. 32. - (1) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti.

   (2) Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti în raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

 

   Art. 33. - Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti îndeplineste urmatoarele atributii:

   a) solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea functiei de executor judecatoresc;

   b) propune ministrului justitiei, în vederea aprobarii, numarul necesar de birouri de executori judecatoresti;

   c) Abrogat (prin OU 190/2005)

   d) aproba cotele de contributie ale birourilor executorilor judecatoresti la Camera executorilor judecatoresti, precum si cele ale Camerelor executorilor judecatoresti la Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, potrivit statutului acesteia;

   e) propune ministrului justitiei conditiile de desfasurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecatoresc si a examenului de capacitate;

   f) îndeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege, de regulamentul de aplicare a acesteia sau de statut.

 

   Art. 34. - În cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, în conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

 

   CAPITOLUL IV
  Drepturile si îndatoririle executorului judecatoresc

 

   SECTIUNEA 1
  Drepturile executorilor judecatoresti 

   Art. 35. - Executorii judecatoresti îsi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate în functie, neputând fi transferati în alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

 

   Art. 36. - Abrogat (prin OU 190/2005)

   Art. 37. - (1) Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

    (2) Ministrul Justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, precum si posibilitatea achitarii acestora în mai multe transe.

    (3) Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea în executare a hotarârilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului.

 

   Art. 38. - Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna, în conditiile stabilite prin statut.

 

   Art. 39. - Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurari sociale, în conditiile legii.

 

   Art. 40. - Exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu:

   a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica;

   b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

   c) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

   d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comandidat în societatile în comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

 

   SECTIUNEA a 2-a
  Îndatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti 

   Art. 41. - Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta în cadrul activitatii lor, chiar si dupa încetarea functiei, cu exceptia cazurilor în care legea sau partile interesate îi elibereaza de aceasta obligatie.

 

   Art. 411. - (1) Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel, de institutii de învatamânt superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.

    (2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea camerelor executorilor judecatoresti de pe lânga curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti.

    (3) Modul de organizare a activitatilor de formare profesionala continua, precum si modalitatile de evaluare a îndeplinirii acestei obligatii sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei.

 

   Art. 42. - (1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încalcarea obligatiilor sale profesionale.

   (2) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita în acest scop, potrivit art. 34.

 

   Art. 43. - Este interzis executorilor judecatoresti sa dobândeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

 

   Art. 44. - Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:

   a) nerespectarea secretului profesional;

   b) încalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;

   c) savârsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;

   d) neîndeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;

   e) întârzierea sistematica si neglijenta în efectuarea lucrarilor;

   f) absenta nejustificata de la birou.

   Art. 45. - (1) Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani.

   (2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

   (3) Audierea celui în cauza este obligatorie, acesta fiind îndreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.

   (4) Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarâre motivata care se comunica acestora.

   (5) Împotriva hotarârii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca în complet de 5 membri. Hotarârea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel în a carei raza teritoriala se afla sediul profesional.

   (6) Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

   Art. 46. - Sanctiunile disciplinare se aplica în raport cu gravitatea faptelor si constau în:

   a) mustrare;

   b) avertisment;

   c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti în a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii în termen de 30 de zile de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pâna la achitarea sumei. Hotarârea definitiva constituie titlu executoriu;

   d) suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni;

   e) excluderea din profesie.

 

   Art. 47. - (1) În cazul în care împotriva executorului judecatoresc s-a luat masura retinerii, arestarii preventive sau trimiterii în judecata penala, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pâna la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

   (2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat în conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e), începând cu data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de condamnare.

 

   Art. 48. - În caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, în termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti în a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate.

  

   CAPITOLUL V
  Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

 

   Art. 49. - (1) Executarea silita si celelalte acte care sunt de competenta executorului judecatoresc se îndeplinesc la cerere, daca legea nu dispune altfel.

   (2) Toate actele efectuate de executorul judecatoresc se redacteaza în limba româna.

   (3) Persoanele interesate care nu vorbesc sau nu înteleg limba româna au dreptul sa ia cunostinta de cuprinsul actului prin intermediul unui interpret sau traducator.

 

   Art. 50. - (1) În îndeplinirea atributiilor lor executorii judecatoresti întocmesc procese-verbale, daca prin lege nu se dispune altfel.

   (2) Un exemplar al proceselor-verbale întocmite ramâne la executor, iar celelalte exemplare se comunica instantei de executare si celor interesati, dupa caz.

   (3) La cerere, în termen de cel mult 5 zile, executorul va elibera copii de pe actele întocmite în îndeplinirea atributiilor sale oricarei persoane care justifica un interes.

 

   Art. 51. - Executorul judecatoresc îsi îndeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, a statutului profesiei si a regulamentului de aplicare a prezentei legi, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile în materie.

 

   Art. 52. - (1) Actele privind executarea silita se îndeplinesc la sediul biroului executorului judecatoresc, în timpul programului de lucru afisat în mod corespunzator sau la locul efectuarii executarii.

   (2) În cazul în care întocmirea unui act nu sufera amânare din motive obiective, acesta va putea fi îndeplinit si în afara programului de lucru.

 

   Art. 53. - (1) Refuzul executorului judecatoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie în cererea de îndeplinire a actului, în termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

   (2) În cazul refuzului nejustificat de întocmire a unui act partea interesata poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria în a carei raza teritoriala îsi are sediul biroul executorului judecatoresc.

   (3) Judecarea plângerii se face cu citarea partilor. În cazul admiterii plângerii instanta indica în hotarâre modul în care trebuie întocmit actul.

   (4) Hotarârea judecatoriei este supusa recursului.

   (5) Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotarârii judecatoresti ramase irevocabile.

 

   Art. 54. - Actele îndeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi îndreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu, cu citarea partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila îndreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Cererea de îndreptare a erorii materiale sau de completare se va solutiona de urgenta. Despre îndreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului.

 

   Art. 55. - (1) La cererea partii de a i se elibera un duplicat al actului original biroul executorului judecatoresc care a întocmit acel act va elibera duplicatul în termen de cel mult 5 zile.

   (2) În textul duplicatului se reproduce, cuvânt cu cuvânt, cuprinsul actului. În locul semnaturilor originale se mentioneaza numele si prenumele fiecarui semnatar.

   (3) Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.

 

   Art. 56. - În cazul îndeplinirii atributiilor prevazute la art. 7 lit. d) raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului. Remiterea de catre client a înscrisului original constatator al creantei constituie mandat de încasare a acesteia.

 

   Art. 57. - (1) Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, în conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente.

   (2) Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, în conditiile prezentei legi.

 

   Art. 58. - Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, în conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

 

   Art. 59. - (1) Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea în vedere:

   a) organizarea si functionarea Camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti;

   b) calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti;

   c) comportarea executorilor judecatoresti în raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice.

   (2) Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b) si c) în circumscriptia sa.

 

   Art. 60. - (1) Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii.

   (2) Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda în conditiile legii.

   (3) Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, înregistrarea si expedierea corespondentei, înregistrarea si îndosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfasurare a activitatii executorului judecatoresc.

 

   Art. 61. - Activitatea de arhiva si de secretariat a birourilor executorilor judecatoresti se reglementeaza prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

   Art. 62. - Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii.

 

   CAPITOLUL VI
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 63 - (1) La cerere, executorii judecatoresti în functie, care la data începerii activitatii potrivit art. 67 alin. (3) au o vechime în aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani în functii de specialitate juridica indiferent de vechimea în activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

   (2) Executorii judecatoresti în functie, care nu opteaza în termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, pot fi transferati în interesul serviciului în alte functii din sistemul justitiei, pentru care îndeplinesc conditiile cerute de lege.

   (3) Executorii judecatoresti în functie, care la data începerii activitatii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, ca executori judecatoresti stagiari în cadrul unui birou din circumscriptia teritoriala a acestora.

 

   Art. 64. – Abrogat (prin O.G. nr. 7/2001).

 

   Art. 65. - Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile executorilor judecatoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, în conditiile si cu destinatia prevazute de lege, pentru taxele judiciare de timbru.

 

   Art. 66. - (1) Prezenta lege intra în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare la 90 de zile de la aceasta data.

   (2) Regulamentul de punere în aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 67. - (1) În termen de 150 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi executorii judecatoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

   (2) În termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecatoresc.

   (3) Executorii judecatoresti îsi vor începe activitatea în birouri, conform prezentei legi, dupa 6 luni de la data intrarii în vigoare a acesteia.

 

   Art. 68. - (1) La data începerii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) birourile de executori judecatoresti de pe lânga judecatorii si tribunale îsi înceteaza activitatea.

   (2) Dosarele de executare silita aflate în curs de solutionare la data începerii activitatii executorilor judecatoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate între birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se pastreaza sau, dupa caz, se trimite de catre judecatorul delegat la instanta de executare competenta.

   (3) În cazul în care doua sau mai multe birouri de executori judecatoresti sunt deopotriva competente sa preia dosarele prevazute la alin. (2), judecatorul delegat va proceda dupa cum urmeaza:

   a) repartizarea se face biroului executorului judecatoresc care a îndeplinit acte de executare în acel dosar, cu exceptia cazului în care creditorul manifesta alta optiune;

   b) când repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face în mod echitabil între birourile competente.

   (4) Actele de executare îndeplinite înainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data efectuarii lor, ramân valabile.

 

   Art. 681. - Refuzul executorului judecatoresc de a prelua dosarele repartizate de catre judecatorul delegat si de a îndeplini actele de procedura privind executarea silita în conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 46 lit. d), daca nu a fost savârsita în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

 

   Art. 69. - Prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

   Art. 70. - La data începerii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

     Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

 

    Bucuresti, 1 noiembrie 2000.

    Nr. 188.